Konkurs plastyczny "Dwa oblicza Bronisławy Dziadoń-Koniecznej"

21 listopada w Domu Ludowym odbędą się 15. Spotkania Muzyk Podhalańskich "Dziadońcyne Granie". Z tej okazji zapraszaszamy dzieci i młodzież uczęszczającą do szkół i placówek kulturalnych na terenie Gminy Bukowia Tatrzańska do udziału w konkursie plastycznym pt. "Dwa oblicza Bronisławy Dziadoń-Koniecznej".

Ideą Konkursu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci "Dziadońki" - wybitnej skrzypaczki - córki, mamy, żony i babci.

Termin dostarczania prac: 17 listopada 2021 r.

Dom Ludowy dziadooka-1-kopia
Bronisława Dziadoń-Konieczna

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Dwa oblicza Bronisławy Dziadoń – Koniecznej”

 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”, zwane dalej Centrum.
 2. Przedmiotem Konkursu plastycznego pt. „Dwa oblicza Bronisławy Dziadoń – Koniecznej.” jest przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej Bronisławę Dziadoń-Konieczną.
 3. Ideą Konkursu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży wybitnej postaci jaką była Bronisława Dziadoń-Konieczna.
 4. Głównymi celami Konkursu są:
  1. zapoznanie dzieci i młodzieży z „Dziadońką” nie tylko jako wybitną skrzypaczką, ale również córką, mamą, żoną i babcią,
  2. zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na dorobek kulturowy regionu oraz jego istotę,
  3. budowanie tożsamości i świadomości regionalnej,
  4. rozwijanie fantazji i wyobraźni plastycznej,
  5. zaspokajanie potrzeb aktywności twórczej,
  6. popularyzacja muzyki góralskiej oraz Spotkań Muzyk Podhalańskich „Dziadońcyne Granie”- wydarzenia organizowanego co roku w Centrum.
 5. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat uczęszczających do szkół oraz placówek kulturalno-oświatowych na terenie gminy Bukowina Tatrzańska.
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

II ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. Zadaniem Uczestników jest stworzenie pracy plastycznej związanej z postacią Bronisławy Dziadoń-Koniecznej,
 2. technika wykonania prac dowolna – plastyczna z wyjątkiem materiałów nietrwałych i sypkich, typu: ryż, cukier, kasze, plastelina itp.,
 3. na Konkurs przyjmowane będą tylko prace płaskie, jednostronne, nieskładane,
 4. format prac - maksymalnie A2,
 5. każdy Uczestnik może zgłosić na Konkurs maksymalnie 1 pracę,
 6. praca plastyczna powinna być wykonana samodzielnie,
 7. każda praca musi być z tyłu czytelnie opisana według wzoru:

Imię inazwisko autora

Wiek

Nazwa i adres szkoły/placówki

Imię i nazwisko opiekuna

     8. Prace wraz z kartą zgłoszenia powinny zostać przekazane do biura Konkursu w Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy”, ul. Kościuszki 87, 34-530 Bukowina Tatrzańska, do dnia 17 listopada 2021 r. do godz.15.00.

     9. Prace przekazane po terminie oraz niezgodne z Regulaminem nie będą uwzględniane przez Jury Konkursu.

     10. Wybrane prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy pokonkursowej zorganizowanej w Centrum podczas 15. Spotkań Muzyk Podhalańskich „Dziadońcyne Granie” w dniu 21 listopada 2021 r.

     11. Dokładne miejsce, godzina i szczegóły ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród zostaną przekazane Uczestnikom/Opiekunom poprzez stronę internetową domludowy.pl oraz drogą elektroniczną na podany w karcie zgłoszenia adres e-mail.

III. JURY KONKURSU

 1. Jury Konkursu powołane zostanie przez Organizatora i składać się będzie z min. 3 osób.
 2. Jury spośród nadesłanych prac wybierze laureatów I, II i III miejsc oraz wyróżnień
  w następujących kategoriach wiekowych:
 3. 6 - 8 lat
 4. 9 -12 lat
 5. 13-15 lat.
 6. Werdykt Jury w formie protokołu zostanie umieszczony na stronie Centrum.

IV KRYTERIA OCENY

Prace będą oceniane pod względem oryginalności w ujęciu tematu oraz zgodności z tematyką Konkursu, kompozycji, zastosowanej techniki plastycznej, estetyki pracy oraz samodzielności wykonania.

V PRAWA AUTORSKIE

Z chwilą przesłania prac do Organizatora Uczestnik/Opiekun prawny:

 1. oświadcza, iż Uczestnik jest wyłącznym twórcą prac;
 2. nieodpłatnie przenosi na Centrum pełne prawa autorskie i majątkowe do prac konkursowych, co upoważnia do ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji bez wypłacania honorariów autorskich:
  1. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do baz danych
   i komunikacyjnych;
  2. rozpowszechnianie;
  3. tworzenie kompilacji;
  4. publikowanie i reprodukowanie prac konkursowych;
  5. publiczne wystawianie i eksponowanie;
  6. utrwalanie za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych;
  7. publikowanie w sieci internetowej;
  8. udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych;
  9. zamieszczanie na stronach internetowych Centrum,
  10. wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych i informacyjnych.

VI DANE OSOBOWE

 1. Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w Konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Osoby, których dotyczą w/w dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. a także wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu
  z udziałem danego uczestnika oraz celów Konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji.
 4. W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i dokumentacji Konkursu dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Załącznikiem do Regulaminu jest karta zgłoszenia.
 3. Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmują Organizatorzy.
 4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego.
 5. Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Organizatora.
 6. Konkurs koordynuje: Alicja Wierzbanowska, e-mail: promocja@domludowy.pl, tel.: 506 657 614.

Karta Zgłoszenia (do pobrania)