Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ BUKOWIAŃSKIE CENTRUM KULTURY „DOM LUDOWY”
W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WER (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”, informuję, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”
Kościuszki 87, 34-530 Bukowina Tatrzańska
tel. 18 20 772 21

II. Inspektorem Ochrony Danych w Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy” jest: Pan Michał Rokicki.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy poprzez adres e-mail: iod@ugbukowinatatrzanska.pl  lub telefonicznie pod numerem: 535 865 506.

III. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z:

  • organizacją wydarzeń kulturalnych
  • czynnym uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych
  • członkostwem w zespołach regionalnych
  • uczestnictwem w zajęciach edukacyjno – kulturalnych
  • działalnością wydawniczą
  • działalnością promocyjno – informacyjną
  • w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością kulturalną, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy”.

IV. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań, w tym:

  • instytucjom upoważnionym na mocy prawa,
  • podmiotom oraz osobom, którym Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)
  • osobom reprezentującym Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” podczas realizacji poszczególnych zadań.

V. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. III, a po tym czasie przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa.

VI. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu oraz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Nie będą także przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej.

VII. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w/w celów oraz zawierania umów.

VIII. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.