Dla uczniów

Serdecznie zapraszamy
dzieci, młodzież oraz dorosłych, którzy pragnęliby pogłębić tajniki twórczości i kultury ludowej
do Szkoły Ginących Zawodów, Folkloru i Sztuki Ludowej .

Dom Ludowy zajecia-mix

 

Wtorki - ceramika

I grupa - 14.30

II grupa - 15.30

Czwartki - malarstwo na szkle

I grupa - 14.30

II grupa - 15.30

Soboty - rzeźba i snycerka

godz. 10.00

ZASADY ORGANIZACYJNE

SZKOŁY GINĄCYCH ZAWODÓW, FOLKLORU I SZTUKI LUDOWEJ

 

 1. Organizatorem zajęć/warsztatów jest Szkoła Ginących Zawodów, Folkloru i Sztuki Ludowej działająca przy Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy” (dalej SGZ)
 2. Osobą wyznaczoną do koordynowania warsztatów jest Alicja Wierzbanowska. Tel.: 506 657 614, e-mail: promocja@domludowy.pl
 3. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów:

Małgorzata Radziejewska – ceramika

Teresa Skupień – malarstwo na szkle

Jan Łukaszczyk – rzeźba i snycerka

 1. Warunkiem udziału w zajęciach jest:
  • akceptacja niniejszych zasad organizacyjnych przez uczestnika – jeśli jest pełnoletni lub przez rodzica/prawnego opiekuna uczestnika – w przypadku osób niepełnoletnich,
  • wypełnienie DEKLARACJI UCZESTNICTWA w warsztatach i dostarczenie jej instruktorowi lub koordynatorowi.

 

TWORZENIE GRUPY WARSZTATOWEJ

 

 1. W dniach od 5 do 30 września 2019 r. odbywać się będą bezpłatne pilotażowe zajęcia z poszczególnych dziedzin.
 2. Grupa zajęciowa tworzona będzie do 30 września na podstawie zapisów prowadzonych przez Instruktorów oraz koordynatora do wyczerpania limitu przyjęć do poszczególnych grup.
 3. Liczebność poszczególnych grup zajęciowych/warsztatowych ustala Instruktor w porozumieniu z Dyrektorem BCK/ Koordynatorem.
 4. Od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. zajęcia będą odpłatne.
 • Malarstwo na szkle – grupa początkująca – 30 zł/miesiąc
 • Malarstwo na szkle – grupa zaawansowana – 50 zł/miesiąc
 • Ceramika – grupa I - 30 zł/miesiąc 
 • Ceramika – grupa II - 50 zł/miesiąc 
 • Rzeźbiarstwo – 50 zł/miesiąc (dzieci powyżej 10 lat)
 1. Zniżka w opłatach w wysokości 50% przysługuje:
  • na drugie i każde kolejne dziecko z rodzeństwa,
  • na korzystanie przez dziecko z drugich i trzecich zajęć.
 2. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała i niezależna od liczby warsztatów przypadających w danym miesiącu oraz absencji uczestnika.
 3. Odpłatność należy uiszczać najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, przelewem na konto Tatrzański Bank Spółdzielczy 81 87910009 0000 0000 0895 0001 lub w biurze BCK „Dom Ludowy” w godzinach pracy.
 4. Dwie prace w ciągu roku dziecko dostaje bezpłatnie w dowolnym terminie. Pozostałe race przechodzą na własność BCK. Rodzic może za symboliczną cenę wykupić pozostałe prace w marcu (z pierwszego semestru) i czerwcu (z drugiego semestru).
 5. Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego poinformowania o ewentualnej rezygnacji z warsztatów najpóźniej do 5 dnia danego miesiąca. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji uczestnik zobowiązany jest uiścić stosowną opłatę za cały miesiąc.
 6. Jeżeli nieobecność trwa ponad miesiąc (wyjazd, dłuższa choroba, pobyt w szpitalu), uczestnik warsztatów może zostać zwolniony z płatności jeśli złoży pisemny, uzasadniony wniosek.
 7. W przypadku nieusprawiedliwionej przez rodzica nieobecności dziecka na 4 zajęciach z rzędu, zostaje ono wykreślone z warsztatów.
 8. Dokumentem stwierdzającym obecność uczestnika na warsztatach jest dziennik warsztatów prowadzony przez instruktora.
 9. Zajęcia odbywają się według ustalonego grafiku.
 10. Centrum zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku lub odwołania warsztatów, które będą odrabiane w terminach ustalonych w porozumieniu z instruktorem. Informacje o każdej ze zmian będą przekazywane telefonicznie, mailowo, SMS-em lub osobiście przez instruktora lub koordynatora.
 11. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z warsztatów.
 12. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Instruktorzy oraz Centrum nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.