Regulaminy: Tatrzański Zwyrt i Małe Bajania

Dom Ludowy zaproszenie-2-przer

MAŁE BAJANIA
35. Przegląd Gminnych Zespołów Regionalnych
Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej, 29-30 maja 2021 r.

REGULAMIN

Cele Przeglądu:
• popularyzowanie amatorskiego ruchu regionalnego wśród dzieci i młodzieży gminy Bukowina Tatrzańska,
• kultywowanie dawnych zwyczajów, obrzędów, tańca, śpiewu i muzyki góralskiej,
• stwarzanie dzieciom i młodzieży możliwości prezentacji swoich dokonań.
Założenia programowe:
„Małe Bajania” organizowane są w formie corocznych konkursów, na które składają się:
• konkurs zespołów regionalnych,
• konkurs śpiewaków,
• konkurs grup śpiewaczych,
• konkurs instrumentalistów,
• konkurs muzyk.

I. KONKURS ZESPOŁÓW REGIONALNYCH
W konkursie zespołów regionalnych mogą wziąć udział dziecięce i młodzieżowe zespoły regionalne, działające na terenie gminy, prezentujące folklor Skalnego Podhala i Spisza.
Czas prezentacji zespołu regionalnego do 20 minut.

II. KONKURS ŚPIEWAKÓW/GRUP ŚPIEWACZYCH
W grupie śpiewaczej nie może występować więcej niż 6 osób.
Śpiewakom, jak i grupie śpiewaczej nie może przygrywać muzyka czy też instrumentalista.
Czas trwania prezentacji do 5 minut.

III. KONKURS INSTRUMENTALISTÓW/MUZYK
Wskazanym jest aby instrumentaliści, jak i muzyki, prezentowali w miarę swoich możliwości, grę na starodawnych instrumentach pasterskich.
Czas występu nie powinien przekraczać 5 minut.
Ocena uczestników konkursów:
1. Oceny dokona powołana przez organizatora Komisja Artystyczna.
2. Kryteria oceny:
• czystość gwary,
• dobór repertuaru,
• ogólny wyraz artystyczny, strój i rekwizyty,
• wybór instrumentu i zachowanie w grze stylu własnego regionu,
• czystość brzmienia i technika opanowania instrumentu,
• dobór melodii i tekstu zgodny z regionem,
• zachowanie tradycyjnej obyczajowości.
3. Uczestnicy konkursu: instrumentaliści, śpiewacy i grupy śpiewacze będą oceniani
w czterech kategoriach:
• kategoria I: klasy O-III szkoły podstawowej,
• kategoria II: klasy IV-VI szkoły podstawowej,
• kategoria III: klasy VII-VIII szkoły podstawowej,
• kategoria IV: ponadpodstawowa (do 18 lat).
4. Integralną częścią wydarzenia będzie spotkanie z Komisją Artystyczną i omówienie
prezentacji gminnych zespołów regionalnych.


Uwagi i informacje ogólne:
1. Uczestnik „Małych Bajań” może wystąpić w jednym konkursie indywidualnym jako śpiewak lub jako instrumentalista oraz w jednym konkursie grup jako członek grupy śpiewaczej lub muzyki.
2. Zwraca się uwagę instruktorom i opiekunom zespołów na konieczność dostosowania treści utworu do wieku wykonawcy.
3. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Komisja Oceniająca może zakwalifikować wyróżniających się uczestników, do udziału w 55. Sabałowych Bajaniach.
4. Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy nadesłać, w nieprzekraczalnym terminie, na adres organizatora do dnia 21.05.2021 r. Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”, ul. Kościuszki 87,
34 - 530 Bukowina Tatrzańska tel./ fax 18/ 20 77 221,
e-mail: referent@domludowy.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków realizacji
Przeglądu w przypadku wprowadzenia odgórnych wytycznych związanych z epidemią.
Przebieg tegorocznej edycji Małych Bajań odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń
kulturalnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARSCoV-2.
6. Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia się w materiały
ochrony osobistej (maseczki).KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH
1.Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”
w Bukowinie Tatrzańskiej swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań
zaprezentowanych podczas Przeglądu, w celu wykorzystania ich przez BCK „Dom Ludowy”
w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video;
b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; c) wprowadzenia do obrotu;
d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; e) publicznego odtwarzania,
wyświetlania; f) najmu i dzierżawy; g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego,
satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.
2.Uczestnicy Przeglądu, udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku
utrwalonego za pomocą wszelkich technik audiowizualnych i nagraniowych w związku
z udziałem w wydarzeniu.
3.Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem
w Przeglądzie dla potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia oraz prowadzonej
działalności kulturalnej i promocyjnej Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy”,
w tym na umieszczanie ich na stronie internetowej BCK „Dom Ludowy.


INFORMACYJA - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych „RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WER i ustawą z dnia 10 maja
2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”
w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 87, tel. 18 20 772 21
2.Inspektorem Ochrony Danych jest:
Andrzej Skupień, adres e-mail: iod@ugbukowinatatrzanska.pl, tel. +48182000870 w. 68.
3.Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z prowadzoną działalnością
statutową Centrum.
4.Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa.
5.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych
w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa.
6.Dane osobowe mogą być przetwarzane i udostępniane odpowiednim służbom, w tym
Inspekcji Sanitarnej, w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
7.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Bukowiańskie Centrum
Kultury „Dom Ludowy” w/w celów. Fakt niepodania danych skutkuje brakiem możliwości
współpracy.
8.Uczestnikom wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww.
danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 


 

REGULAMIN
5. GMINNEGO KONKURSU TAŃCA GÓRALSKIEGO i ZBÓJNICKIEGO
„Tatrzański Zwyrt”
Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej, 29-30 maja 2021 r.


1. Cel konkursu:
- kultywowanie tradycji tańca górali podhalańskich i spiskich,
- zaszczepienie szacunku do dziedzictwa kulturowego własnego regionu,
- zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycyjnym śpiewem i tańcem regionalnym,
- stworzenie możliwości zaprezentowania umiejętności tanecznych i śpiewu młodych uczestników konkursu z terenu gminy Bukowina Tatrzańska.

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
a) Taniec solowy
- w trzech przedziałach wiekowych : do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat
Para taneczna oceniana będzie stosownie do wieku tancerza.
Zespół towarzyszący tancerzom może zaprezentować śpiew grupowy - jednak nie więcej niż po jednej
zwrotce - na rozpoczęcie i zakończenie występu.
b) Taniec zbójnicki/mazur
- do 10 lat
- 11-16 lat
W przypadku gdy tancerze mieszczą się w różnych przedziałach wiekowych grupa będzie oceniana stosownie do wieku większości wykonawców.

3. Uczestnicy:
- zespoły regionalne z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska,
- z jednego zespołu do popisu mogą stanąć co najwyżej trzy pary taneczne.

4. Komisja będzie oceniała uczestników według następujących kryteriów:
- kompozycja całości tańca wraz ze śpiewem,
- techniczna jakość tańca,
- ubiór,
- ogólny wyraz.

5. Zapisy uczestników:
Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy nadesłać, w nieprzekraczalnym terminie, na adres organizatora do dnia 21.05.2021 r.
Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”, ul. Kościuszki 87,
34 - 530 Bukowina Tatrzańska tel./ fax 18/ 20 77 221, e-mail: referent@domludowy.pl

6. Uwagi:
- Nagrody i dyplomy dla uczestników zapewni organizator tj. Bukowiańskie Centrum Kultury ,,Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej.
- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków realizacji Konkursu w przypadku wprowadzenia odgórnych wytycznych związanych z epidemią. Przebieg tegorocznej edycji Tatrzańskiego Zwyrtu odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń kulturalnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2.
- Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczki).
- Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH
1.Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej
swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Konkursu, w celu wykorzystania ich
przez BCK „Dom Ludowy” w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video; b) zwielokrotnienia na
wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; c) wprowadzenia do obrotu; d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz
sieci Internet; e) publicznego odtwarzania, wyświetlania; f) najmu i dzierżawy; g) nadawania bezprzewodowego,
przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.
2.Uczestnicy Konkursu, udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą
wszelkich technik audiowizualnych i nagraniowych w związku z udziałem w wydarzeniu.
3.Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji wydarzenia oraz prowadzonej działalności kulturalnej i promocyjnej Bukowiańskiego
Centrum Kultury „Dom Ludowy”, w tym na umieszczanie ich na stronie internetowej BCK „Dom Ludowy.


INFORMACYJA - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WER i ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 87, tel. 18 20 772 21
2.Inspektorem Ochrony Danych jest: Andrzej Skupień, adres e-mail: iod@ugbukowinatatrzanska.pl, tel. +48182000870 w. 68.
3.Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z prowadzoną działalnością statutową Centrum.
4.Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa.
6.Dane osobowe mogą być przetwarzane i udostępniane odpowiednim służbom, w tym Inspekcji Sanitarnej, w
celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
7.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w/w celów. Fakt niepodania danych skutkuje brakiem możliwości współpracy.
8.Uczestnikom wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych