REGULAMIN korzystania z pomieszczeń w Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej w trakcie epidemii COVID-19.

                                           

Dom Ludowy 729x308

 

REGULAMIN

korzystania z pomieszczeń w Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy”
w Bukowinie Tatrzańskiej w trakcie epidemii COVID-19.

 

       1.  Na terenie Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” zwanego dalej Centrum, mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

       2.  Osoby z objawami takimi jak gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu nie powinny przebywać na terenie obiektu (dotyczy to zarówno personelu jak i użytkowników).

       3.  W Centrum odbywają się zajęcia stałe Zespołów Regionalnych oraz Szkoły Ginących Zawodów wg ustalonego harmonogramu i zgodnie z listą uczestników (sporządzoną na podstawie deklaracji uczestnictwa). Dane osobowe uczestników zajęć mogą być przetwarzane i udostępniane odpowiednim służbom, w tym Inspekcji Sanitarnej, w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

       4.  Uczestnicy zajęć są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia na zajęcia w Centrum.

       5.  W budynku przebywają wyłącznie pracownicy, instruktorzy, osoby uczestniczące w zajęciach oraz osoby związane z bieżącym funkcjonowaniem Centrum, które stosują się do wdrożonych procedur.

       6.  Zajęcia odbywają się w poszczególnych salach warsztatowych w grupach liczących nie więcej osób niż:

*        sala ceramiki - 8 osób (wraz z opiekunem);

*        sala snycerki - 13 osób (wraz z opiekunem);

*        sala malarstwa na szkle - 17 osób (wraz z opiekunem);

*        sala „Świetlica” - 13 osób (wraz z opiekunem);

*        sala „Teatralna” z pomieszczeniami przylegającymi - 31 osób (wraz z opiekunem);

*        sala wystawowa „Zdziarska” - 15 osób (wraz z opiekunem);

*        sala „Regionalna” - 17 osób (wraz z opiekunem);

                  w odległości pomiędzy stanowiskami wynoszącej min. 1, 5 m oraz w odstępach 15 minutowych pomiędzy grupami.

       7. Przy wejściach do budynku Centrum oraz do poszczególnych pomieszczeń warsztatowych zorganizowane są stanowiska do dezynfekcji rąk, wyposażone w dozowniki z odpowiednim płynem i instrukcją.

       8. Wszystkie rzeczy osobiste (np. okrycie wierzchnie) nie należy wnosić na salę zajęciową, pozostawiamy je na zamontowanych wieszakach (korzystamy z co drugiego zachowując odstępy).

       9. Uczestnicy zajęć zaraz po przyjściu do pracowni zajmują swoje stanowiska pracy, korzystając tylko z materiałów przygotowanych na danym stanowisku, nie wymieniają się przyborami; uczestnik szkółki muzycznej korzysta tylko ze swojego instrumentu.

     10.   Każda osoba przebywająca w Centrum:

*        dezynfekuje ręce po wejściu do budynku lub zakłada rękawiczki ochronne;

*        osłania nos i usta maseczką (lub inną osłoną);

*        zachowuje dystans społeczny minimum 2 m, nie gromadzi się w grupy;

*        nie przemieszcza się bez powodu, nie przekracza wyznaczonych stref przebywania;

*        zakrywa usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania , po czym jak najszybciej wyrzuca chusteczkę do zamkniętego kosza i myje ręce;

*        stara się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;

*        stosuje się do poleceń pracowników Centrum.

   11. Pomieszczenia sanitarnohigieniczne wyposażone są w środki do mycia rąk. Osoby przebywające w Centrum regularnie często i dokładnie myją ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekują osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

   12. W budynku Centrum w widocznym miejscu rozwieszone są instrukcje zdejmowania i zakładania maseczek oraz zdejmowania i zakładania rękawiczek. Zużyte środki ochrony osobistej wyrzucane są do odrębnych oznakowanych pojemników.

   13. We wszystkich pomieszczeniach (zwłaszcza sanitarnohigienicznych i ciągach komunikacyjnych) wprowadza się podwyższony reżim sanitarny polegający na:

*        częstym wietrzeniu pomieszczeń, minimum 2 x dziennie;

*        dezynfekowaniu powierzchni dotykowych kilka razy dziennie (blaty, klamki, kontakty, włączniki);

*        dezynfekowaniu wyposażenia i sprzętu na stanowiskach po każdej grupie/osobie;

*        dezynfekowaniu pomieszczeń sanitarnohigienicznych minimum 1 x dziennie.

   14.  Procesu mycia i dezynfekowania pomieszczeń dokonuje personel sprzątający (pomieszczenia biurowe i użyteczności ogólnej) oraz instruktorzy poszczególnych zajęć (sale warsztatowe), którzy wyposażeni są w rękawiczki jednorazowe i  
          osłonę nosa i ust.

   15. W budynku Centrum wydzielone jest pomieszczenie do odizolowania osoby chorej podejrzanej o zakażenie koronawirusem, zlokalizowane w części hotelowej Domu Ludowego - pokój nr 6. 

   16.  W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:

*        niezwłocznie odizolować ją od pozostałych uczestników w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób, a w uzasadnionych sytuacjach wezwać  pomoc medyczną;

*        powiadomić Dyrektora Centrum oraz właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń;

*        zaleca się ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami;

*        zaleca się ustalić listę pracowników oraz uczestników zajęć, o ile to możliwe,  przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach  obiektu co osoba podejrzana o zakażenie;

*        przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

   17. W widocznym miejscu na terenie Centrum umieszczone są numery telefonów do:

*        Dyrektora Centrum – 721 007 221

*        Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem – 18 20 68 697

*        Numer alarmowy – 112

   18. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

   19. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22 maja 2020 r. do odwołania.